Boston Distribution A/S - Velkommen

Salgs- og leveringsbetingelser:

Forhandler til hvem?

Boston Distribution A/S sælger udelukkende til godkendte og momsregistrerede EDB-forhandlere. Alle Nettopriser er kontante enhedspriser ekskl. moms , afgifter og forsendelse. Boston forbeholder sig retten til at ændre og regulere priser uden varsel.

Oprettes som forhandler.

Konto kan oprettes via vores forhandleransøgnings-skema, efter nærmere aftale og efter godkendelse fra vores kreditforsikringsselskab samt vort bogholderi. Kreditten gives forudsat at de på fakturaen vedhæftede indbetalingskort benyttes. Ved overskridelse af en betalingsfrist forbeholder vi os retten til at debitere det forfaldne beløb med 2% i rente pr. måned samt et rykkergebyr. Varen forbliver Bostons ejendom indtil hele købesummen incl. evt. renter og omkostninger er betalt.

Forsendelser pålægges fragtgebyr efter egne gældende takster. Ved afhentning pålægges et afhentningsgebyr. Alle forsendelser er forsikret frem til Deres adresse. Se fragt skema.

Hvordan bestiller man?

Det er muligt at afgive sine ordre pr. fax, telefon, mail eller via vores hjemmeside. Ønsker man at aflægge ordrer pr. fax er det vigtigt at have en kontakteperson hos Boston som vil behandle den indsendte ordrer.

Såfremt man ønsker at afhente en ordre på Boston Diastribution's adresse, vil der blive opkrævet et administrationsgebyr på kr. 200,00 pr. ordre.

Hvem kontakter man?

Har man ikke tilknyttet en sælger, kan man ringe til en af vores sælgere på: Tel:4810 4810, og vi vil finde en til dig. Det sikrer dig en hurtig og effektiv behandling af dine fremtidige ordrer.

Ønskes ordrer tastet via vores hjemmeside, skal ordren være sendt senest kl. 13:30, for at sikre levering til næste dag.

Garanti.

Boston yder garanti og reklamation på de af Boston Distribution solgte produkter. På enkelte varer påhviler garanti- og serviceforpligtelsen producenten, hvor Boston i så fald vil henvise kunden dertil.

RMA nummer ansøges via Bostons hjemmeside via login. Boston vil fra sag til sag vurdere, om varen repareres, ombyttes eller krediteres. Ved godkendelse og returnering af RMA nr. til kunden, vil RMA-bekræftelsen være påført de priser varen vil krediteres til, i tilfælde af kreditering. Ønskes varen repareret eller ombyttet til enten samme reparerede vare eller en repareret vare med lignende specifikationer, bedes dette tydeligt fremgå af den kopi af RMA-bekræftelsen ,der medsendes varerne.

Manualer til de, af os, leverede produkter forekommer hyppigt på engelsk, og køber kan ikke stille krav om at disse skal være på dansk.

Ændringer i produktspecifikationer forekommer ligeledes hyppigt. Boston kan ikke holdes ansvarlig for evt. uoverensstemmelser mellem manualer, drivere, emballage, produktblad m.v. Boston er berettiget til at begrænse sin support til den samme som producenten af produktet yder overfor henholdsvis forhandlere og slutbrugere.

Ved garantireparation skal udførlig fejlbeskrivelse samt kopi af faktura desuden medsendes.

Reklamationsret.

Reklamation angående mangler skal meddeles Boston skriftligt, og inden 8 dage efter det tidspunkt, hvor De har eller burde have opdaget manglen. Reklamation over fejl og mangler, som De burde have opdaget ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal altid afgives skriftligt inden 8 dage efter modtagelsen.

Ved reklamation over varer, eller ønske om bytning af fejlordrede varer, skal der rettes henvendelse til salgsafdelingen for modtagelse af et returnummer. Returnummer skal angives på følgeseddel, samt påføres emballagen.

Returret.

Der ydes ingen returret eller ombytningsret. Der kan dog i specielle, godkendte tilfælde dispenseres herfor. I sådanne tilfælde pålægges et gebyr på 15% af varens købspris. Varer der fremsendes til Boston uden returnummer må påregnes nægtet modtagelse, alternativt returneret for Deres regning og risiko, eller henlagt i en måned og derefter bortskaffet. I tilfælde af, at De returnerer varer, hvor der ikke kan konstateres nogen fejl, forbeholder Boston sig retten til at fakturere Dem et eftersynsgebyr samt forsendelse.

Såfremt der er indgået en særlig aftale om returret skal varen altid returneres komplet samt i ubeskadiget og original emballage. Boston forbeholder sig ret til at kreditere varen til dens oprindelige pris, dog maksimalt varens dagsaktuelle genanskaffelsespris. Boston forbeholder sig retten til at nægte kreditering af en ukurant vare.

Fejl/Mangler i leverance.

Tilbyder vi udbedring af en fejl/mangel ved en leveret vare, eller ombytning til en tilsvarende, er De ikke berettiget til at hæve handlen eller til at kræve nogen form for erstatning. Boston er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af afhjælpningen eller ombytningen. Boston friholder sig for ansvaret af enhver karakter omfattende tab af data.

Tab.

I det omfang Boston holdes ansvarlig overfor Dem, er ansvaret begrænset til det direkte tab og omfatter således ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab som tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, installationsomkostninger m.v. Boston påtager sig intet ansvar som følge af Deres retsforhold overfor tredjemand.

Force majeure.

Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råvarer; ildebrand, beskadigelse af Boston eller vores leverandørers produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import- eller eksportforhold samt enhver anden begivenhed, der hindrer/begrænser os i at levere varen. Boston har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handlen, hæve en del af den, eller at levere så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. I tilfælde af force majeure friholder vi os for ethvert tab De måtte lide som følge af den manglende levering.

Enhver fravigelse af de generelle salgs- og leveringsbetingelser, kan kun ske efter skriftlig tilladelse fra Bostons direktion.

Vers. 100 990 110